EL TEMA D’AVUI – CHINA CRISIS – WHISFUL THINKING

Un altre grup anglés que va sobresortir van ser els China Crisis, fundats el 1.979 a Kirby, prop de Liverpool, per Gary Daly (cantant i teclista) i Eddie Lundon (guitarrista) i incorporant com a membres fixes a partir del segón disc a Gary Johnson al baix, i Kevin Wilkinson a la batería.

El seu pop sofisticat, certament menys comercial que altres grups com Duran Duran o Spandau Ballet, però possiblement amb una major complexitat, no els va permetre ser no. 1 de les llistes d`èxits, ni gaudir de vendes mil.lionàries, però la seva qualitat sí que els va donar una llarga carrera des del 1.982 fins al 2.003, amb un total de 13 gravacions, però de les quals 6 van ser recopilacions de grans èxits.

El seu millor moment el van viure al 1.983 amb Working With Fire and Steel, i al 1.985, amb Flaunt The Imperfection. Al primer d’ells pertany aquesta dolça balada, que va ser l’únic Top-10  de la història del grup a les llistes angleses.

=============================================================

Otro grupo inglés que sobresalió fueron China Crisis, fundados en 1.979 en Kirby, cerca de Liverpool, por Gary Daly (cantante y teclista) y Eddie Lundon (guitarrista) e incorporando como miembros fijos a partir del segundo disco a Gary Johnson al bajo y a Kevin Wilkinson a la batería. 

Su pop sofisticado, ciertamente menos comercial que otros grupos como Duran Duran o Spandau Ballet, pero posiblemente más complejo, no les permitió ser no. 1 de las listas de éxitos, ni gozar de ventas millonarias, pero su calidad sí que les permitió seguir una larga carrera desde el 1.982 hasta el 2.003, con un total de 13 grabaciones, aunque 6 de las mismas son recopilaciones de grandes éxitos.

Su mejor momento lo vivieron en 1.983 con Working With Fire and Steel, y en 1.985 con Flaunt The Imperfection. Al primero de ellos pertenece esta dulce balada, que fué su único Top-10 en las listas inglesas.

=============================================================

Un autre groupe anglais remarcable fût China Crisis, fondés au 1.979 à Kirby, près de Liverpool, par Gary Daly (chanteur et tecliste) et Eddie Lundon (guitariste) et avec l’incorporation comme des membres fixes à partir du deuxième disque de Gary Johnson au bass et Kevin Wilkinson à la batterie.

Leur pop sophistiqué, vraiement moins commerciel que celui d’autres groupes comme Duran Duran ou Spandau Ballet, mais bien sûr plus complexe, ne leur a permis arriver au no. 1 des listes, ni obtenir des ventes millionaires, mais leur qualité leur a permis de mantenir une longue carrière dès 1.982 jusqu’au 2.003, avec 13 gravations, mais 6 de celles-ci uniquement récopilations des meilleurs thèmes.

Leur moment de gloire est arrivé au 1.983 avec Working With Fire and Steel, et au 1.985 avec Flaunt The Imperfection. Dans le premieur de ceux-là, nous pouvons trouver cette douce balade, qui fût leur unique Top-10 dans les listes anglaises.

Anuncios